چیزی یافت نشد

بازدیدها: 76

نورپردازییکی از برگ برندهای مهم سقف کشسان است، سقف کشسان می تواند هم سه نوع نورپردازیرا به تنهایی یه به تفکیک و تلفیق ارائه کند. نورپردازی از پشت این قابلیت را به سقفکشسان می دهد که نور یکدست و یکنواخت را درفضا منتشر کنید. همچنین اگر پوشش کششی درمسیر نور طبیعی مثل نورگیر یا پنجره قرار گیرد می تواند به خوبی نور طبیعی را از خودعبور می دهد. میزان عبور نور مصنوعی یا طبیعی بر روی سقف کشسان بسته به نوع پارچه ایکه استفاده می شود، مات یا براق قابل تنظیم است. همچنین می توان نورهای بیرونی از نوع LED یا هر نوع دیگری لامپ سقفی را روی آن نصب کرد

Location

تهران صادقیه