چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

یک شرکت عمرانی جهت تکمیل نیروی انسانی خود به یک نفر منشی مدیر عامل جهت همکاری نیازمند است

ساعت کاری 7:30 تا 15

حقوق قانون کار

بیمه

محل کار بلوار جمهوری

شماره تماس: 35302620  داخلی 103 و 102

Location

یزد- بلوار جمهوری- بعد از بیمارستان افشار