چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

دستگاه بسته بندیهای بای چندین مدل دارد که ما اینجا به اختصار ویژگی های یکی از مدل هارا برای شماعزیزان شرح می دهیم:

دستگاه بسته بندی مدل کلاسیک با سیستم مکانیکی 63:

v   v   v   v   حداکثر ابعاد محصولات قابلبسته بندی با این دستگاه بسته بندی افقی 61820 سانتی متر است.

Location

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، نبش ارغوان 17